P O L I T Y K A  P R Y W A T N O Ś C I

I. DEFINICJE

Użytym w treści niniejszej Polityki Prywatności zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

 1. Serwis” – strona internetowa funkcjonująca w sieci Internet pod domeną https://atolgdansk.pl/ wraz z zestawem wszystkich usług dostępnych w Serwisie, umożliwiających Użytkownikom  korzystanie z oferowanych funkcjonalności Serwisu.
 2. Administrator” – Waryński Atol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-248), przy ul. Jana Kazimierza 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000784128, NIP: 5272891820.
 3. Użytkownik” – każda osoba odwiedzająca Serwis.
 4. RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

II. INFORMACJE WSTĘPNE 

Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) ma na celu poinformowanie Użytkowników Serwisu o tym, jakie dane, w szczególności osobowe, są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane. Niniejszy dokument zawiera  informacje, które mają wskazać Użytkownikom zakres i sposób  gromadzenia danych w związku z funkcjonowaniem Serwisu w sieci Internet, oferowanymi funkcjonalnościami Serwisu, a także poinformować Użytkowników o sposobie przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych.

Właścicielem Serwisu i administratorem danych Użytkowników Serwisu jest Administrator, opisany w punkcie 2) definicji niniejszej Polityki Prywatności.

Administrator zapewnia, że Użytkownik odwiedzający Serwis pozostaje anonimowy do momentu, w którym dobrowolnie poda swoje dane Administratorowi  z wykorzystaniem formularza 'Zostaw kontakt” (punkt III. Polityki).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz zapewnia, że dane te są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

W interesie własnym Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z przedstawioną Polityką Prywatności i w przypadku braku akceptacji przedstawionej Polityki Prywatności Użytkownik nie powinien odwiedzać Serwisu, ani przekazywać Administratorowi za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek danych na swój temat.

III. RODZAJ GROMADZONYCH DANYCH

Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet przy czym celem skorzystania z zasobów Serwisu konieczne jest posiadanie systemu pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

Zasadniczym celem Serwisu jest prezentacja inwestycji pod marką Atol.

Serwis nie gromadzi danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem danych, które:

  • Użytkownik samodzielnie i dobrowolnie poda w formularzu „Zostaw kontakt”;
  • odkładają się w systemach IT, kiedy Użytkownik ogląda (odwiedza) Serwis – są to wyłącznie zwykłe logi systemowe oraz informacje, które wysyła przeglądarka przedstawiając się czyli dane dotyczące danej wizyty Użytkownika w Serwisie (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.) Dane w systemach statystyk (Google Analytics) zbierane są w sposób anonimowy.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza „Zostaw kontakt” dane osobowe podane przez Użytkownika wykorzystywane będą zgodnie z celem udostępnienia – do celów kontaktu i przetwarzane zgodnie z Informacją udostępnioną pod linkiem https://atolgdansk.pl/wp-content/uploads/2019/11/klauzula_informacyjna_atol.pdf.

IV. PLIKI COOKIES

Ze względów technicznych, w celu usprawniania korzystania z Serwisu,  w szczególności poprzez dostosowanie Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników, niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika i jego danych.

 

W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

  • „sesyjne”  (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • „stałe” (persistent cookies) – „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

V. SPOSOBY WYKORZYSTANIA POZYSKANYCH DANYCH

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Serwisie, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości Serwisu.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies:

  • dostosowania zawartości Serwisu adekwatnego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację i wyświetlenia Serwisu dostosowanego odpowiednio do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
  • dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych;
  • analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu (celem  doskonalenia jego struktury i zawartości);
  • zapewnienia bezpieczeństwa i w najdalszym możliwym zakresie niezawodności Serwisu;
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.

Zgromadzone informacje mogą być także wykorzystane do ich udostępnienia uprawnionym organom, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przez Użytkownika przestępstwa w Serwisie, a także na wniosek uprawnionych organów zgodnie z  obowiązującym stanem prawnym.Dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do ich przetwarzania.

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Administrator przekazuje dane gdy jest to konieczne ze względu na uregulowania prawne ( na wniosek uprawnionych organów państwowych)  oraz w przypadku gdy osoba trzecia na zlecenie Administratora realizuje usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu w sieci Internet. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym zakres udostępnionych danych jest ograniczony do danych koniecznych celem wykonania usługi, a podmioty, z których usług korzystamy, szczegółowo wcześniej sprawdzamy i dobieramy tak, aby gwarantowały ochronę danych oraz zawieramy z nimi odpowiednie umowy.

Administrator informuje, że dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym a ewentualne udostępnienie danych podmiotom trzecim może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów (jak w zdaniu pierwszym).

 VII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

Administrator informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza ma prawo do:  

  • dostępu do danych w szczególności informacji czy Administrator przetwarza jej dane osobowe;
  • sprostowania danych;
  • żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • przenoszenia danych.

Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), Uczestnik winien się skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www.uodo.gov.pl.

VIII. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w przedmiocie stosowanej Polityki Prywatności  należy kontaktować się na skrzynkę poczty elektronicznej:iod@warynski.pl lub drogą pocztową pod adres Administratora wskazany w punkcie 2) Definicji niniejszej Polityki Prywatności.

Data publikacji:  06.12.2019r.

 

Umów się z doradcą na inwestycji

 

 

 

 

© Atol Waryński

Zapytaj o cenę

 • Zapytaj o cenę

 • Przed wyrażeniem zgód zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu danych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Waryński Atol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w (01-248) Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądownego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000784128, N P 5272891820 w celach marketingu produktu i podmiotów związanych z Waryński S.A. Grupa Holdingowa.

  Wyrażam zgodę na zautomatyzowane przetwarzanie moich danych osobowych, w tym profilowanie, przez Waryński Atol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w (01-248) Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Cospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000784128, NIP 5272891820.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Waryński Atol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w (01-248) Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000784128, NIP 5272891820, informacji handlowej na wskazany przeze mnie adres e-mail lub podany numer telefonu.